[1]
JIAN WU, “How do CoCo bonds impact a bank’s shareholder wealth?”, BMI, vol. 151, no. 01, Jun. 2018.